ضایعات پوستی بیماران خودایمنی و کنترل آن ها با اوزون – قسمت ۳

مکانیسم التهاب آلرژیک بافتی   پاسخ های ایمنی با واسطه IgE از نظر زمانی به ۳ نوع واکنش تقسیم می شوند. پاسخ فاز زودرس پاسخ فوری بعد از معرفی آنتی ژن به ارگان هدف است. این پاسخ توسط دگرانوالسیون ماست سل و آزاد شدن واسطه های ازقبل ساخته شده مشخص می شودکه فوراً یا طی […]

ضایعات پوستی بیماران خودایمنی و کنترل آن ها با اوزون – قسمت ۲

ایمونوگلوبولین E و گیرنده هایش پاسخ آلرژیک حاد بستگی به IgE و توانایی آن در اتصال انتخابی به زنجیرهaگیرنده با تمایل باالیا پایین (FCERI یا FCERII} CD23}) آن دارد. اتصال متقاطع مولکولIgE متصل به گیرنده توسط آلرژن یک کمپلکس آبشار سیگنالینگ داخل سلولی را شروع می کند که پس از آن مدیاتورهای مختلف التهاب آلرژیک […]