ضایعات پوستی بیماران خودایمنی و کنترل آن ها با اوزون – قسمت ۴

اساس ژنتیکی اتوپی بیماری های آلرژیک وضعیت های ژنتیکی پیچیده ای هستند که به محرک های محیطی حساسندچندین گروه عمده از ژن ها با بیماری های آلرژیک همراهند: ژن هایی که بیان سیستمیک اتوپی را تنظیم می کنند (افزایش سنتز IgE ،ائوزینوفیلی، پاسخ های ماست سل) که به طور شایع در بیماری های آلرژیک مختلف […]

ضایعات پوستی بیماران خودایمنی و کنترل آن ها با اوزون – قسمت ۲

ایمونوگلوبولین E و گیرنده هایش پاسخ آلرژیک حاد بستگی به IgE و توانایی آن در اتصال انتخابی به زنجیرهaگیرنده با تمایل باالیا پایین (FCERI یا FCERII} CD23}) آن دارد. اتصال متقاطع مولکولIgE متصل به گیرنده توسط آلرژن یک کمپلکس آبشار سیگنالینگ داخل سلولی را شروع می کند که پس از آن مدیاتورهای مختلف التهاب آلرژیک […]