بیماری پوستی در بیماری های خود ایمنی – قسمت ۴

درماتیت هرپتی فرم درماتیت هرپتی فرم (DH) یک بیماری پوستی پاپولووزیکولر و شدیداٌ خارش دار است که با ضایعات قرینه روی سطوح اکستانسور (به عبارتی، آرنج ها، زانوها، باتک ها، پشت، اسکالپ و خلف گردن) مشخص می شود. ضایعات اولیه در این اختلال شامل پاپول ها ، پاپولووزیکول ها یا پلاک های کهیری هستند . […]